МСП и новата директива 2012/27/ЕС относно енергийна ефективност

Нова Директива 2012/27/ЕС относно енергийна ефективност – влязла в сила на 5-ти декември 2012 г. – окуражава МСП да извършват енергийни обследвания.

 

МСП нямат задължение да извършват енергийни обследвания в момента, но въпреки това чл. 8 от Директивата гласи:   „Държавите членки разработват програми за насърчаване на МСП да преминат през енергийни обследвания, както и за последващо прилагане впоследствие на препоръките от тези обследвания”. Нещо повече, „Държавите членки могат да създадат схеми за подпомагане на МСП, в т.ч. ако те са сключили доброволни споразумения – да покрият разходите за енергийно обследване и за прилагане на препоръките от обследването за висока ефективност на разходите, ако бъдат изпълнени предлаганите мерки.

От друга страна, Директивата уточнява, че предприятията, които не попадат в категорията МСП, ще трябва да направят енергийно обследване не по-късно от  5ти декември 2015 г.По-специално, такива МСП ще „бъдат подложени на енергийно обследване, което да бъде извършено по независим и разходно ефективен начин от квалифицирани и/или акредитирани експерти или да бъде осъществено и наблюдавано от независими органи съгласно националното законодателство, до 5 декември 2015 г. и поне веднъж на четири години след датата на предходното енергийно обследване”.

Предприятия различни от МСП, които използват енергийни или екологични управленски системи ще бъдат освободени от тези изисквания, доколкото тези управленски системи включват в себе си и енергиен одит.

Прочетете повече за Директивата тук.