Мрежата PINE, целяща да стимулира енергийната ефективност в промишлеността, бе създадена!

Мрежата PINE, целяща да стимулира енергийната ефективност в промишлеността, бе създадена!

Мрежата цели да стимулира енергийната ефективност в предприятията с помощта на енергийни одити, внедряване на иновативни технологии, подобряване на фирмения мениджмънт, обучение и други услуги, които могат да помогнат за подобрение на енергийния мениджмънт във фирмите.     

Мрежата цели също така да подобри методологията и инструментите, които бяха разработени в рамките на проект PINE чрез обмяна на ноу-хау  и разработване на нови съвместни проекти. По-конкретно, Мрежата ще работи в областта на разработване на нови инструменти, базирани на разработените до момента софтуерни инструменти, като ще се акцентира върху специфични промишлени сектори. 

Учредителите на Мрежата са петнадесетте партньорски организации, които участват в проекта. Малко след създаването на мрежата, две енергийни агенции от страни, които не са преки участнички в проекта (Хърватска и Словения) бяха приети за пълноправни членки на Мрежата: Регионална енергийна агенция на Кварнер – РЕАК (www.reakvarner.hr) и Горишка енергийна агенция – ГОЛЕА (http://www.golea.si).

Научен парк АРЕА бе избран за координатор на Мрежата.