PINE – СТИМУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНИ МСП. УРОЦИ, КОИТО НАУЧИХМЕ ОТ 280 ЕНЕРГИЙНИ ОДИТА В РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ НА ЕВРОПА

Излезе доклад „PINE – стимулиране на енергийната ефективност в промишлени МСП. Уроци, които научихме от 280 енергийни одита в различни части на Европа”.

Докладът, който бе публикуван през април 2015 г., обобщава дейностите, които бяха извършени в рамките на проекта, както и резултатите, постигнати от 15 партньора в 7 европейски държави, участващи в проект PINE.

В него бе направен преглед на проекта, описание на методологията и подхода, ползвани при работата с промишлените МСП. Представени са и резултатите, постигнати по време на проекта:

  • 280 МСП участващи в проекта
  • 140 МСП ангажирани с енергийни одити
  • Над 8.400.000 евро инвестиции в устойчива енергия за следващите 3 години
  • Енерго спестявания в размер на 4.178 тне/година, равняващи се на 6.056 тне/година икономии на първична енергия и 12.505 тCO2/година спестени емисии.

Накрая са описани седем успешни примера от проект PINE включващи добрите практики, които бяха научени по време на изпълнението на проекта.

Целият доклад на английски език може да свали от тук.