Συνάντηση με σκοπό την κατάρτιση ανιχνευτών και ελεγκτών/ τεχνικών συμβούλων στη Zaragoza

Συναντήσεις με σκοπό την κατάρτιση για τους ανιχνευτές και ακολούθως για τους ενεργειακούς ελεγκτές/τεχνικούς συμβούλους θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του CIRCE στη Zaragoza της Ισπανίας από τις 12 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου. Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα οργανωθεί και φιλοξενηθεί από το CIRCE, το διδακτικό προσωπικό θα αποτελείται από ειδικούς ανάμεσα στους πλέον εξειδικευμένους εταίρους στον τομέα των ενεργειακών ελέγχων που έχουν ετοιμάσει τα το βιβλιάριο οδηγιών των ενεργειακών ελέγχων του ΡΙΝΕ: τους οργανισμούς CIRCE και STENUM.

Ένα έκαστο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα οργανωμένων συνόλων όρισε τουλάχιστο δύο ειδικούς που προσφέρουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για να τύχουν κατάρτισης στα ακόλουθα:

  • αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης μίας επιχείρησης, σε συνάρτηση με το μέγεθος της
  • εντοπισμός εν δυνάμει κρίσιμων σημείων στην παραγωγική διαδικασία
  • συλλογή όλων των προκαταρκτικών πληροφοριών που θα χρειαστούν οι ελεγκτές/τεχνικοί σύμβουλοι για τον πληρέστερο ενεργειακό έλεγχο
  • θέματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σε ότι αφορά τους ενεργειακούς ελέγχους.

Από την άλλη, μία πιο λεπτομερής τεχνική κατάρτιση ετοιμάστηκε για τους ελεγκτές/ τεχνικούς συμβούλους, με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών και την ανταλλαγή δεξιοτήτων στη βάση της μεθοδολογίας του ΡΙΝΕ για τους ενεργειακούς ελέγχους, ανάλυση ενεργειακών ελέγχων που ήδη εφαρμόστηκαν σε επιχειρήσεις, διαχείριση σχέσεων και επικοινωνίας με το προσωπικό των επιχειρήσεων, νομικά θέματα, βιομηχανικά απόρρητα, κλπ.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου κατάρτισης, ανιχνευτές και ελεγκτές/τεχνικοί σύμβουλοι θα έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες και τα εργαλεία για εντοπισμό των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων για καλύτερα αποτελέσματα και για την υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων στη διαδικασία ενεργειακών ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις και χώρες.