Πως Εργαζόμαστε

Το ΡΙΝΕ προσφέρει χρηματοδοτούμενους επαγγελματικούς ελέγχους σε μεταποιητικές ΜΜΕ με σκοπό την εφαρμογή μέτρων για ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το Μοντέλο Εργασίας

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εταίροι έχουν καθορίσει ένα κοινό μοντέλο εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί στη φάση των ενεργειακών ελέγχων (τόσο στο προκαταρκτικό όσο και στο μεταγενέστερο, πληρέστερο στάδιο) που περιλαμβάνει μια σειρά σημεία αναφοράς, εργαλεία μέτρησης, εργαλεία υπολογισμού του χρόνου αποσβέσεων, λίστες ελέγχων για τους ανιχνευτές και τους τεχνικούς ελεγκτές, όλα οργανωμένα με τρόπο που να μπορούν να τύχουν χρήσης και από χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το μοντέλο είναι συμβατό με εναρμονισμένα πρότυπα όπως τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΕΝ 50001: 2011), Υπηρεσίες Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΝ 15900: 2010, τα Σχέδια Ενεργειακού Ελέγχου που αναπτύσσονται από το CEN, και άλλα υφιστάμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν ενεργειακούς ελέγχους. Επιπλέον, το μοντέλο του ΡΙΝΕ έχει προσαρμοστεί στις οικονομικές και νομικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας (κυρίως σε ότι αφορά τις τιμές της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και τη δυνατότητα στήριξης από το κράτος σχεδίων για ενεργειακούς ελέγχου στις ΜΜΕ). Στη διάθεση των ανιχνευτών και των τεχνικών συμβούλων υπάρχει επίσης βιβλιάριο οδηγιών και ελεγκτικά εργαλεία για την πρακτική εφαρμογή των ενεργειακών ελέγχων.

Ανιχνευτική εργασία

Οι ανιχνευτές θα επιλέξουν 280 ΜΜΕ (40 επιχειρήσεις ανά συμμετέχουσα στο πρόγραμμα χώρα) για τη φάση του προκαταρκτικού ενεργειακού ελέγχου. Αυτή η προκαταρκτική φάση προορίζεται να εντοπίσει τη χρήση της ενέργειας από τις ΜΜΕ, προσδιορίσει  τους τομείς που παρατηρείται σημαντική κατανάλωση, καθορίσει προτεραιότητες και ξεχωρίσει τις εταιρείες για τις οποίες χρειάζεται πλήρης ενεργειακός έλεγχος.

Ως εκ τούτου αυτός ο πρώτος έλεγχος θα προσδιορίσει τη δυνατότητα για δράση και την προθυμία των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν το σύστημα στις εγκαταστάσεις τους.

Έλεγχοι

Ανάμεσα στις ΜΜΕ που θα συμμετέχουν στη φάση του προκαταρκτικού ελέγχου, 140 ΜΜΕ (20 επιχειρήσεις ανά συμμετέχουσα χώρα) θα επιλεγούν για να επωφεληθούν του πλήρους ενεργειακού ελέγχου.

Ο ενεργειακός έλεγχος θα διεκπεραιωθεί από επαγγελματίες τεχνικούς συμβούλους τόσο επί τόπου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις όσο και σε γραφείο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των κύριων συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια και την απόκτηση ευρύτερης γνώσης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τάσεων κατανάλωσης ενέργειας στις διαδικασίες και στην υποδομή.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ετοιμαστεί τεχνική έκθεση με την εισήγηση μέτρων στην κάθε επιχείρηση, τόσο για βραχυπρόθεσμη εφαρμογή με μικρές επενδύσεις όσο και για μακροπρόθεσμη εφαρμογή με σχετικά μεγαλύτερες επενδύσεις.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα προσφέρουν επίσης στήριξη στις επιχειρήσεις για την υπερπήδηση τεχνικών, οικονομικών οργανωτικών και θεμάτων τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται.

Οι έλεγχοι προσφέρονται εντελώς δωρεάν στις ΜΜΕ καθώς χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ΙΕΕ.