Potrebné informácie

Zadané vstupy budú použité pre posúdenie energetickej náročnosti vašej spoločnosti. Čím presnejšie budú vstupné informácie, tým hodnovernejšie budú výsledky. Okrem iných dôležitých údajov bude potrebné zadať aj nasledujúce informácie týkajúce sa spoločnosti:

  • počet pracovných hodín za deň a počet pracovných dní za rok
  • celkovú ročnú spotrebu energie podľa jednotlivých druhov a ročné náklady na príslušný druh energie
  • technické údaje zariadení s vysokou spotrebou energie (kotly, pece, kompresory, čerpadlá, hlavné motory, chladiace zariadenia, ...); uvádza sa menovitý výkon a ekvivalent pracovného času alebo čas práce pri menovitom výkone (ak nie sú známe presné údaje, urobte odhad).