Ochrana údajov

Všetky údaje a informácie zadané pri samohodnotení budú považované za dôverné a ich zverejnenie alebo publikovanie je zakázané v akejkoľvek forme. Partneri projektu PiNE nesmú v žiadnej forme zverejňovať alebo poskytovať údaje dôvernej povahy neoprávneným subjektom.

Združenie partnerov projektu PiNE môže využiť súhrnné údaje štatisticky za predpokladu, že poskytovatelia údajov zostanú v anonymite, že nebude ohrozená dôverná povaha týchto údajov a ani iným spôsobom im nevznikne žiadna škoda.

Partneri projektu PiNE sa zaväzujú prijať všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nutné pre ochranu dát a dôverných informácií, a ktoré zaručia, že v žiadnom prípade nebude ohrozená ich dôvernosť.

Zaobchádzanie so všetkých citlivými a osobnými údajmi bude v súlade s príslušnou legislatívou daného štátu.