Как Работим:

PInE предоставя професионални енергийни одити на промишлените МСП с цел внедряване на енерго ефективни мерки. Проектът обхваща 3 основни етапа:

Модел

Партньорите определиха един общ модел, който да бъде ползван по време на одитната фаза (и за двете – предварителен и пълен одит), който съдържа набор от критерии, инструменти за изчисляване на експлоатационни единици, промишлени инсталации и срок на откупуване, контролни листове за скаути и одитори, които са структурирани по начин позволяваш лесното им прилагане и в страни, които не участват в проекта. Моделът взима предвид хармонизирани стандарти като Системите за енергиен мениджмънт (EN 50001:20119) Енерго ефективни услуги (EN 15900:2010), схеми за енергиен одит, които се стандартизират от CEN и други налични европейски стандарти за енергийни одити. В допълнение, моделът „PINE” е адаптиран към икономическите и юридическите особености на всяка страна (главно по отношение на местните цени на енергията и стимулите за извършване на енергиен одит в МСП). Разработени са наръчник и одитни инструменти, предоставящи на скаутите и одиторите изключително практичен и фокусиран комплект инструменти за извършване на енергийни одити.

     

Проучване

Скаутите ще изберат 280 МСП (40 предприятия във всяка страна участник в проекта) за предварителната фаза. Предварителната одитна фаза цели идентифициране на енергийното потребление на МСП, уточняване на областите със значително потребление, дефиниране на приоритетите и избор на фирмите, които се нуждаят от цялостен енергиен одит.

Ето защо, първоначалният одит ще има за цел идентифициране на потенциала за пестене на енергия и желанието за внедряване на системата в съответното предприятие.  

Одити

Сред МСП участващи на предварителната одитна фаза, 140 от тях (20 предприятия за всяка страна участник) ще бъдат избрани за извършването на цялостен енергиен одит.

Енергийният одит ще бъде извършван от професионални технически експерти, както на място така и от разстояние с цел осигуряване на по-добро разбиране на основните енергоемки системи и получаване на представа относно краткосрочните и дългосрочните модели за енергийна употреба в производствения процес и инфраструктурата. 

В края на одита, технически доклад ще препоръча на всяко предприятие мерки подходящи за краткосрочно изпълнение с малки инвестиции и средно- до дългосрочно изпълнение с относително по-високи инвестиции.  

Одиторите също така ще помагат на фирмите при преодоляването на технически, икономически, организационни и юридически трудности, които биха могли да затруднят изпълнението на предложените мерки.

Одитите са напълно безплатни за МСП, тъй като те се финансират по Програма ИЕЕ.