Ako pracujeme

PINE zabezpečuje fundované profesionálne energetické audity v priemyselných výrobných MSP s cieľom implementácie energeticky efektívnych opatrení.

Model

Projektoví partneri definovali spoločný model, ktorý sa bude používať vo fáze auditu (tak predbežného, ako aj úplného), ktorý zahŕňa súbor porovnávacích meraní, výpočtových nástrojov pre operačné jednotky, priemyselné podniky a dobu návratnosti , kontrolný zoznam pre skautov a audítorov štruktúrovaný tak, aby bol replikovateľný aj v krajinách, ktoré  nie sú zapojené do projektu. Model rešpektuje harmonizované normy, ako sú Systémy riadenia energie (EN 50001:20119, Efektívnosť energetických služieb (EN 15900:2010), Schémy energetického auditu vo fáze štandardizácie od CEN a ďalšie existujúce európske normy o energetickom audite. Navyše, model PINE bol prispôsobený ekonomickým a právnym špecifikám každej z krajín (hlavne čo sa týka cien lokálnej energie a spoločenskej podpory energetického auditu v MSP). Príručka a nástroje auditu boli vypracované tak, aby skautom a  audítorom poskytli vysoko praktický a presne tematicky zameraný súbor nástrojov na implementáciu energetického auditu.

Skauting

Skauti vyberú 280 MSP (40 podnikov v každej európskej krajine zapojenej do projektu) pre prípravnú fázu auditu. Prípravná fáza auditu je určená na identifikovanie využívania energie v MSP, definovanie oblastí významnej spotreby a výberu spoločností, kde je potrebný úplný audit.

Prvým krokom auditu bude preto identifikácia potenciálu a ochota implementovať systém v ich priestoroch.

Audit

Spomedzi MSP, ktoré sa zúčastnia prípravného auditu bude vybratých 140 MSP (20 podnikov v každej európskej krajine zúčastnenej v projekte, v ktorých sa vykoná úplný audit.

Energetický audit budú vykonávať profesionálni technickí experti na mieste, aby bolo možné  lepšie pochopiť hlavné energetické spotrebné systémy a preniknúť do krátkodobých a dlhodobých vzoriek energetickej spotreby v procesoch a infraštruktúre.

Na konci auditu bude vypracovaná technická správa, ktorá bude každému podniku odporúčať opatrenia vhodné pre krátkodobú implementáciu s nízkymi investíciami, ako aj opatrenia pre strednú a dlhodobú implementáciu s relatívne vyššími a významnejšími investíciami.